www.chastia.com - komplexný informačný systém pre evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností
 Prevody jednotiek Chastia

Pripomienky, námety, diskusia...
Základné jednotky
Termodynamika
Kvapaliny
Spaliny
Geometria
Mechanika
Elektrina a magnetizmus
 ... Kmitočet (Frekvencia)
 ... Elektrický prúd
 ... Elektrické napätie
 ... Elektrický odpor
 ... Merný elektrický odpor
 ... Elektrická vodivosť
 ... Elektrický náboj
 ... Elektrická kapacita
 ... Elektrická indukcia
 ... Intenzita elektrického poľa
 ... Magnetický indukčný tok
 ... Magnetická indukcia
 ... Indukčnosť
 ... Intenzita magnetického poľa
Optika
Akustika
Jadrová fyzika
Počítače
Aampér
0,001kAkiloampér
1Aampér
1000mAmiliampér
1000000µAmikroampér
1000000000nAnanoampér
1000000000000pApikoampér
     
Definícia
Základná jednotka SI.
1A je prúd, ktorý pri stálom prietoku dvoma rovnobežnými, priamymi veľmi dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuuvo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá medzi vodičmi silu 2.10^-7 N (2.10^-7 m.kg.s^-2) na 1 m dĺžky.

(1A je tiež hlavná jednotka magnetického potenciálu-magnetického napätia-alebo magnetomotorického napätia).
Stiahnuť aplikáciu
Dáta na prevod jednotiek poskytla firma TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad.
Na stránke http://www.chastia.com/ nájdete najnovšiu verziu programu Prevody jednotiek, ktorú je možné zadarmo stiahnuť.
Copyright © 1999 - 2012 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek